Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Новости

  Интервью

  Авторские Статьи

  Пресса о нас

  Фотогалерея

  Вопрос-Ответ

  Автобиография

  Полезные Ссылки

  Контакты

  Политзаключенные

  Законодательство

  Новости сайта

  Архив

  English version

  by eng pl lv fr


- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Тюрьмы Беларуси

- Деловая Украина
Рассылка


Content.Mail.Ru

Rambler's Top100

09.03.2005

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Białorusi

F.   mając na uwadze, że na Białorusi wciąż mają miejsce politycznie umotywowane aresztowania i procesy działaczy ruchów demokratycznych i niezależnych dziennikarzy oraz deportacje obywateli obcych państw; że we wrześniu 2004 r. dwóch członków białoruskiej opozycji, Walery Lewoniewski i Aleksander Wasiljew, oskarżonych o zniesławienie Prezydenta Białorusi, zostało skazanych na dwa lata więzienia,….

4.   wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zwolnienia Walerego Lewoniewskiego, Aleksandra Wasiljewa i wszystkich innych więzionych przeciwników politycznych reżimu;

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Białorusi

projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli

– Bogdan Adam Klich, Aldis Kušķis, Bernd Posselt, ?rpád Duka-Zólyomi oraz Rihards Piks w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano oraz Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy politycznej PSE
– Janusz Onyszkiewicz, Emma Bonino, Marco Pannella oraz Henrik Laxw imieniu grupy politycznej ALDE
– Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk oraz Marie Anne Isler Béguinw imieniu grupy politycznej Verts/ALE

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

– Anna Elzbieta Fotyga, Inese Vaidere oraz Konrad Szymańskiw imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0193/2005)
– ALDE (B6‑0198/2005)
– PSE (B6‑0206/2005)
– UEN (B6‑0209/2005)
– Verts/ALE (B6‑0212/2005)
w sprawie Białorusi

Parlament Europejski,

– – uwzględniając własne, uprzednie rezolucje w sprawie sytuacji na Białorusi, szczególnie w dniach 16 września 2004 r. i 28 października w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentarnych i referendum w dn. 17 października 2004 r. ,

– uwzględniając opinię w sprawie referendum w dniu 17 października 2004 r. na Białorusi przyjętą przez 60ą sesję plenarną Komisji Weneckiej w dniach 8-9 października 2004 r.,

– uwzględniając wnioski końcowe Międzynarodowej Misji Obserwacji Wyborów Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z dnia 9 grudnia 2004 r.,

– uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie sytuacji na Białorusi i, szczególnie, jego rezolucję z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie prześladowania prasy w Republice Białorusi,

- uwzględniając oświadczenie szefa biura OBWE w Mińsku w sprawie wyroków skazujących na karę więzienia dwóch członków opozycji białoruskiej oskarżonych o zniesławienie Prezydenta Białorusi,

- uwzględniając w szczególności “plan wspierania demokracji na Białorusi” przyjęty przez delegacją Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Białorusią w dn. 23 lutego 2005 r.,

- uwzględniając w szczególności własną rezolucję z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie stosunków

Unii Europejskiej i Białorusi: „W kierunku przyszłego partnerstwa”,

- uwzględniając przyznanie swojej Nagrody im. Sacharowa za wolność przekonań

w grudniu 2004 r. Białoruskiemu Stowarzyszeniu Dziennikarzy,

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie Europejskiej

Polityki Sąsiedztwa (COM(2004)0373),

- uwzględniając rezolucję w sprawie sytuacji praw człowieka na Białorusi przyjętą przez Komisję Praw Człowieka NZ w 15 kwietnia 2004 r.,

- uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, a w szczególności

jego artykuły 19 i 21, które gwarantują swobodę wyrażania opinii i prawo do spokojnego zgromadzania się,

- uwzględniając sankcje nałożone przez UE w dn. 2 lipca 2004 r. na urzędników białoruskich

w następstwie zaginięcia trzech białoruskich liderów opozycji i jednego dziennikarza,

– uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Trójka Parlamentarna uznała, iż ani wybory parlamentarne w 2000 r., ani prezydenckie w 2001 r. nie były wolne i uczciwe, oraz że były one poprzedzone przez samowolne działania rządu przeciw opozycji politycznej, niezależnym mediom i organizacjom obserwującym wybory, co stanowi poważne naruszenie zasad demokracji,

B. mając na uwadze, że zamiast poprawiać się, sytuacja na Białorusi stale pogarsza się, co spowodowało sytuację pogardliwego łamania praw człowieka i praw mniejszości, pozbawiania Izby Niższej uprawnień prawodawczych i rządzenia życiem gospodarczym przez Prezydenta; mając na uwadze, że naruszenia te obejmują więzienie członków opozycji demokratycznej i stosowanie wobec nich innych form represji, wykreślanie z rejestru partii politycznych w przededniu wyborów, szykanowanie i zastraszanie kandydatów opozycji oraz zakazywanie przedstawicielom partii opozycyjnych obecności w lokalach wyborczych,

C. mając na uwadze, iż UE wielokrotnie potępiała aresztowania prominentnych liderów opozycji przez rząd Łukaszenki oraz że brak jest postępu w nierozwiązanych przypadkach zniknięcia ludzi,

D. mając na uwadze, że Michaił Marynicz, były Minister ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, były ambasador i kandydat na prezydenta w wyborach w połowie roku 2001, został skazany na karę 5 lat więzienia, zmniejszoną do na 3 lata i sześć miesięcy dn. 18 lutego,

E. mając na uwadze, że w ciągu minionych kilku lat ponad 50 demokratycznych organizacji pozarządowych różnych szczebli i różnych orientacji politycznych, 25 niezależnych mediów oraz kilka zakładów edukacyjnych zostało zlikwidowanych z przyczyn “technicznych”, gdy tymczasem jest oczywiste, że we wszystkich wypadkach organizacje te zostały ukarane za krytykowanie prezydenta i jego polityki,

F. mając na uwadze, że na Białorusi wciąż mają miejsce politycznie umotywowane aresztowania i procesy działaczy ruchów demokratycznych i niezależnych dziennikarzy oraz deportacje obywateli obcych państw; zważywszy, iż we wrześniu 2004 r. dwóch członków białoruskiej opozycji, Walery Lewoniewski i Aleksander Wasiljew, oskarżonych o zniesławienie Prezydenta Białorusi, zostało skazanych na dwa lata więzienia,

G. mając na uwadze, że trwający pokojowy protest właścicieli niewielkich sklepów przebiega w atmosferze zastraszenia ze strony rządu i że organizatorzy tych strajków zostali zaaresztowani i skazani na grzywny,

H. mając na uwadze rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 28 maja 2004 r., które uznało dowody udziału najwyższych urzędników państwowych w porwaniach i domniemanych morderstwach czołowych postaci opozycji w roku 1999; zważywszy odrzucenie przez Radę Europy w maju 2004 r. wniosku Białorusi w sprawie odnowienia jej specjalnego statusu w kontaktach z niniejszą organizacją, zawieszonego po rozwiązaniu prze prezydenta Łukaszenkę Parlamentu w 1997 r.,

I. w najwyższym stopniu zaniepokojony decyzją władz białoruskich o cofnięciu pozwolenia na legalną działalność cieszącemu się międzynarodowym uznaniem Europejskiemu Uniwersytetowi Humanistyki w Mińsku, będącemu znakomitym przykładem wolności akademickiej i dążenia ku prawdziwie europejskim wartościom w nauczaniu i programach badawczych, co będzie mieć zgubne konsekwencje dla akademickiej przyszłości setek studentów i nauczycieli,

J. mając na uwadze, że w kwietniu 2004 r. Komisja Praw Człowieka NZ skrytykowała Białoruś za ciągłe przypadki samowolnego aresztowania i przetrzymywania oraz prześladowania pozarządowych organizacji i opozycyjnych partii politycznych i tych, które działają na rzecz demokracji,

1. stanowczo potępia systematyczne i narastające prześladowania i zastraszanie przez urzędników państwowych, szczególnie Ministerstwa Informacji, wobec dziennikarzy, wydawców i wydawców mediów wyrażających krytykę Prezydenta Republiki oraz rządu Białorusi; potępia również masowe ataki białoruskiego reżimu na członków opozycji, działaczy walczących o prawa człowieka i wszystkie osoby, które usiłują bez ograniczeń wyrażać krytykę Prezydenta i reżimu, objawiające się w przeprowadzanych według uznania aresztowaniach, brutalnym obchodzeniu się z więźniami, zniknięciach, politycznie umotywowanych prześladowaniach i innych aktach represji, które lekceważą podstawowe zasady demokracji i praworządności;

2. sądzi, że proces M. Marynicza był umotywowany względami politycznymi i wyraża przekonanie, że doszło do politycznego nadużycia systemu wymiaru sprawiedliwości, co stanowi kolejny przejaw braku niezależności sądów na Białorusi, świadczy o generalnym braku poszanowania prawa i panującej atmosferze prześladowań politycznych;

3. wzywa władze białoruskie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Michaiła Marynicza;

4. wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zwolnienia Walerego Lewoniewskiego, Aleksandra Wasiljewa i wszystkich innych więzionych przeciwników politycznych reżimu;

5. ponawia żądanie natychmiastowego zwolnienia profesora Bandazhewskiego, specjalisty akademickiego z zakresu medycyny nuklearnej, skazanego na karę ośmiu lat więzienia dn. 18 czerwca 2001 r. za otwarte krytykowanie władz państwowych w związku z katastrofa reaktora atomowego w Czernobylu w 1986 r.;

6. wzywa do przeprowadzenia niezależnego postępowania neutralnych służb śledczych w sprawie zniknięcia Juri Zacharenki, byłego Ministra Spraw Wewnetrznych; Wiktora Gonczara, byłego zastępcy Przewodniczącego Parlamentu Białorusi; Anatolija Krasowskiego, biznesmena; oraz Dmitria Zawadskiego, operatora rosyjskiej stacji telewizyjnej ORT;

7. wzywa władze Białorusi do wydania zezwolenia na pokojowy protest właścicieli małych sklepów oraz uwolnienie z więzień organizatorów i liderów tego protestu;

8. uznaje przedłużenie swej kadencji przez prezydenta Łukaszenkę poprzez referendum za kolejne potwierdzenie autorytarnego sposobu rządzenia;

9. podkreśla, że Białoruś jest jedynym państwem europejskim posiadającym nieuregulowane stosunki z UE w związku z masowymi przypadkami łamania praw człowieka i wzywa Radę do potępienia obecnego dyktatorskiego reżimu prezydenta Łukazenki;

10. wzywa Radę oraz rządy Państw Członkowskich do ujawnienia i zamrożenia kont osobistych prezydenta Łukaszenki i innych wysoko postawionych urzędników reżimu zapewniających trwanie dyktatury;

11. wzywa Radę oraz rządy Państw Członkowskich do przedłużenia listy przedstawicieli władz białoruskich, którym odmawia się wizy zezwalającej na wstęp na terytorium Unii Europejskiej;

12. zauważa, że wszystkie odpowiednie przepisy konwencji Narodów Zjednoczonych w prawie uchodźców politycznych oraz europejskie porozumienia w sprawie przyznawania azylu maja zastosowanie w odniesieniu do ofiar reżimu Łukaszenki;

13. wzywa Białoruś do dostosowania działalności policji i służb bezpieczeństwa do

zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

14. wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zaprzestania szykanowania wszelkich instytucji edukacyjnych w kraju oraz poszanowania podstawowych reguł wolności akademickiej, autonomii nauczania i tolerancji w dziedzinie edukacji;

15. podkreśla, że celem sankcji wobec Białorusi są władze tego kraju, a nie społeczeństwo białoruskie, zgodnie z zaproponowanym “planem działania UE na rzecz wspierania demokracji na Białorusi” niedawno przyjętym przez delegację Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Białorusią;

16. popiera umocnienie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o sfinansowaniu projektów w tym kraju w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR);

17. podkreśla, że nie należy oszczędzać wysiłków dyplomatycznych i politycznych w celu przywrócenia Białorusi do “europejskiej rodziny” i umożliwienia jej odegrania istotnej roli w rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa;

18. jeszcze raz podkreśla, że dalszy rozwój stosunków UE z Białorusią zależeć będzie nadal od postępów tego kraju w demokratyzacji i przeprowadzaniu reform;

19. wzywa Komisję, Radę oraz rządy Państw Członkowskich do sporządzenia planu działania w zakresie kolejnych kroków mających na celu wzmocnienie - wraz z innymi krajami demokratycznymi i instytucjami międzynarodowymi - wsparcia dla wszystkich istniejących jeszcze sił demokratycznych na Białorusi, oraz do niesienia skuteczniejszej pomocy osobom, które w białoruskim społeczeństwie obywatelskim pracują na rzecz demokratycznych zmian;

20. popiera utworzenie alternatywnych i dostępnych źródeł informacji takich jak programy telewizyjne i radiowe w krajach sąsiadujących (Polska i/lub Litwa) w celu przerwania izolacji tego kraju i objęcia swym zasięgiem jak największej ilości osób na Białorusi;

21. wyraża swoje rozczarowanie, że Komisja Europejska po spotkaniu Trójki UE-Rosja w zeszłym tygodniu nie zabrała głosu w sprawie sytuacji praw człowieka na Białorusi; szczególnie w sprawie politycznych “zniknięć” i bezwzględnego zakazu swobody wypowiedzi, co jawi się jako szczególnie godne ubolewania, gdyż Trójka miała zająć się tematem “demokracji i praw człowieka w obszarze wspólnego sąsiedztwa UE i Rosji”;

22. wzywa instytucje UE do wywarcia nacisku, aby problem praw człowieka stanowił stały punkt porządku dziennego wszystkich przyszłych spotkań UE-Rosja, i sądzi, że sytuacja na Białorusi powinna być stałym tematem wszystkich regularnych konsultacji UE i Rosji;

23. wzywa Radę i Państwa Członkowskie do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie politycznych zniknięć na Białorusi oraz zorganizowania funduszu na rzecz rodzin osób zaginionych i innych ofiar reżimu białoruskiego;

24. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom Państw Członkowskich, rządowi i parlamentowi Białorusi oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu OBWE i Radzie Europy.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2005-0193+0+DOC+XML+V0//PL

Ключевые слова: , , ,
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на levonevsky.org обязательна

© 2006 -2016 г. www.levonevsky.org


TopList


ЗОНА - специальный проект. Белорусская тюрьма. Уголовное дело по оскорблению Президента Республики Беларусь.

"Предприниматель" - электронная версия бюллетеня ИП Беларуси

ООН В мире Беларусь 16

Акции протеста Репрессии

Союзное государство СНГ

Политика Общество Тоp

Высокие технологии Наука

Экономика Культура Цены

Спорт Финансы Вооружение

Малый бизнес Юмор

Недвижимость Авто новости

NewsBY.org - Новости Беларуси. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Белорусский Правовой Портал