Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Новости

  Интервью

  Авторские Статьи

  Пресса о нас

  Фотогалерея

  Вопрос-Ответ

  Автобиография

  Полезные Ссылки

  Контакты

  Политзаключенные

  Законодательство

  Новости сайта

  Архив

  English version

  by eng pl lv fr


- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Тюрьмы Беларуси

- Деловая Украина
Рассылка


Content.Mail.Ru

Rambler's Top100

15.09.2004

PARLAMENT EUROPEJSKI: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

G. zważywszy, iż ciągle mają miejsce na Białorusi politycznie umotywowane aresztowania i procesy działaczy ruchów demokratycznych i niezależnych dziennikarzy oraz deportacje obywateli obcych państw; zważywszy, iż zaledwie przed kilkoma dniami dwóch członków białoruskiej opozycji, Walery Lewoniewski i Aleksander Wasiljew, zostało skazanych na dwa lata więzienia za zniesławienie Prezydenta Białorusi….

7. wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zwolnienia Walerego Lewoniewskiego, Aleksandra Wasiljewa i Michaiła Larynicza, a także wszystkich innych więzionych przeciwników politycznych reżimu;

PARLAMENT EUROPEJSKI: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

- uwzględniając swoją poprzednią rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi,

- uwzględniając szczególnie swoją rezolucję z 24 października 1996 r. w sprawie sytuacji na Białorusi, w której Parlament postanowił, by nie podejmować dalszych kroków w kierunku ratyfikowania układu o partnerstwie i współpracy, dopóki władze Białorusi nie dadzą jasnych sygnałów świadczących o ich zamiarze pełnego poszanowania podstawowych reguł demokracji i praw człowieka,

PARLAMENT EUROPEJSKI: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

PARLAMENT EUROPEJSKI: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

- uwzględniając szczególnie swoją rezolucję z 5 lipca 2001 r. w sprawie Białorusi, przyjętą przed wyborami prezydenckimi w 2001 r., oraz raporty Trójki Parlamentarnej (Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego) opublikowane po wyborach powszechnych w 2000 r. (30 stycznia 2001 r.) i wyborach prezydenckich w 2001 r. (4 października 2001 r.),

- uwzględniając szczególnie swoją rezolucję z 11 lutego 2003 r. w sprawie stosunków między Unią Europejską a Białorusią zatytułowaną „W kierunku przyszłego partnerstwa”,

- uwzględniając deklarację szczytu OBWE w Stambule z 1999 r.,

- uwzględniając rezolucje Rady Europy w sprawie sytuacji na Białorusi, a zwłaszcza rezolucję z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie prześladowania prasy w Republice Białorusi,

- uwzględniając oświadczenie szefa biura OBWE w Mińsku w sprawie wyroków skazujących na karę więzienia dwóch członków opozycji białoruskiej oskarżonych o zniesławienie Prezydenta Białorusi,

- uwzględniając oświadczenie prezydencji holenderskiej w imieniu Unii Europejskiej w sprawie niemożliwego do zaakceptowania nacisku wywieranego przez władze Białorusi na Europejski Uniwersytet Humanistyki w Mińsku,

- uwzględniając komunikat Komisji z 11 maja 2004 r. w sprawie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa -  COM(2004) 373 final,

- uwzględniając rezolucje przyjęte przez Komisję Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka i jej decyzję o powołaniu specjalnego sprawozdawcy dla Białorusi,

- uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. zważywszy, iż 17 października 2004 r. odbędą się wybory do parlamentu Białorusi,

B. zważywszy, iż prezydent Łukaszenka zdecydował o przeprowadzeniu w tym samym czasie referendum w sprawie usunięcia z konstytucji artykułu, który ogranicza kadencję prezydencką do maksymalnie dwóch następujących po sobie pięcioletnich okresów pełnienia urzędu,

C. zważywszy, że Trójka Parlamentarna uznała, iż ani wybory parlamentarne w 2000 r., ani prezydenckie w 2001 r. nie były wolne i uczciwe, oraz że były one poprzedzone przez samowolne akcje rządu przeciwko opozycji politycznej, niezależnym mediom i organizacjom obserwującym wybory,

D. zważywszy, że zamiast poprawiać się, sytuacja na Białorusi w dalszym ciągu pogarsza się w kierunku pogardliwego łamania praw człowieka, pozbawiania Izby Niższej uprawnień prawodawczych i rządzenia życiem gospodarczym przez Prezydenta; zważywszy, iż naruszenia te obejmują więzienie członków opozycji demokratycznej i stosowanie wobec nich innych form represji, wykreślanie z rejestru partii politycznych w przededniu wyborów, szykanowanie i zastraszanie kandydatów opozycji oraz zakazywanie przedstawicielom partii opozycyjnych obecności w lokalach wyborczych,

E. zważywszy, iż UE wielokrotnie potępiała aresztowania prominentnych liderów opozycji przez rząd Łukaszenki oraz że brak jest postępu w nierozwiązanych przypadkach zniknięcia ludzi,

F. zważywszy, iż w ciągu minionych kilku lat ponad 50 demokratycznych organizacji pozarządowych różnych szczebli i różnych orientacji politycznych, ponad 20 niezależnych mediów, kilka zakładów edukacyjnych i kilka partii politycznych zostało zlikwidowanych ze względów „technicznych”, gdy tymczasem było oczywiste, że we wszystkich wypadkach organizacje te zostały ukarane za krytykowanie Prezydenta i jego polityki,

G. zważywszy, iż ciągle mają miejsce na Białorusi politycznie umotywowane aresztowania i procesy działaczy ruchów demokratycznych i niezależnych dziennikarzy oraz deportacje obywateli obcych państw; zważywszy, iż zaledwie przed kilkoma dniami dwóch członków białoruskiej opozycji, Walery Lewoniewski i Aleksander Wasiljew, zostało skazanych na dwa lata więzienia za zniesławienie Prezydenta Białorusi,

H. w najwyższym zaniepokojony decyzją władz białoruskich o cofnięciu pozwolenia na legalną działalność cieszącemu się międzynarodowym uznaniem Europejskiemu Uniwersytetowi Humanistyki w Mińsku, będącemu znakomitym przykładem wolności akademickiej i dążenia ku prawdziwie europejskim wartościom w nauczaniu i programach badawczych, co będzie mieć bardzo zgubne konsekwencje dla akademickiej przyszłości setek studentów i nauczycieli,

I. mając na uwadze rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 28 maja, które uznało dowody udziału najwyższych urzędników państwowych w porwaniach i domniemanych morderstwach czołowych postaci opozycji w 1999 r.,

J. podkreślając rosnącą izolację polityczną Białorusi, jedynego kraju Europy Środkowej, z którym UE dotąd nie podpisała układu o partnerstwie i współpracy,

K. podkreślając fakt, iż Białoruś jest włączona do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, lecz obecnie nie korzysta z oferty zwiększenia współpracy z powodu niedostatku demokracji i rządów prawa w tym kraju, mimo nadziei białoruskich obywateli na zwiększenie współpracy z Unią Europejską,

1. stanowczo potępia masowe ataki białoruskiego reżimu na media, dziennikarzy, członków opozycji, działaczy walczących o prawa człowieka i wszystkie osoby, które usiłują bez ograniczeń wyrażać krytykę Prezydenta i reżimu, objawiające się w przeprowadzanych według uznania aresztowaniach, brutalnym obchodzeniu się z więźniami, zniknięciach, politycznie umotywowanych prześladowaniach i innych aktach represji, które lekceważą podstawowe zasady demokracji i praworządności;

2. wzywa władze Białorusi do zapewnienia, by wybory parlamentarne 17 października 2004 r. były wolne, uczciwe, równe, możliwe do rozliczenia i przejrzyste, oraz do zapewnienia tak wybranemu parlamentowi znaczących uprawnień, a także odrzuca jako niedemokratyczne kroki podjęte dla wyeliminowania głównych partii opozycji demokratycznej, w tym delegalizację Partii Pracy i udzielenie oficjalnego „ostrzeżenia” Białoruskiemu Frontowi Narodowemu, które może być pierwszym krokiem do delegalizacji;

3. wzywa naród białoruski do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych; stanowczo nalega na centralną komisję wyborczą, aby zapewniła wszystkim ruchom politycznym w kraju równy dostęp do komisji i takie same szanse wystawienia kandydatów; apeluje do rządu Białorusi o zezwolenie obserwatorom międzynarodowym na monitorowanie wyborów dla zagwarantowania, że są one przeprowadzane w wolny i uczciwy sposób; uznaje wielkie znaczenie tych wyborów dla przywrócenia demokracji na Białorusi i jej ponownego włączenia do międzynarodowej społeczności demokratycznej;

4. uznaje próbę przedłużenia swej kadencji przez prezydenta Łukaszenkę poprzez referendum za kolejne potwierdzenie autorytarnego sposobu rządzenia przez niego krajem oraz wzywa go do poszanowania postanowień Konstytucji Białorusi dotyczących maksymalnej liczby kadencji prezydenta Republiki i do wstrzymania się od przeprowadzania referendum w tej sprawie;

5. wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zaprzestania szykanowania wszelkich instytucji edukacyjnych w kraju oraz poszanowania podstawowych reguł wolności akademickiej, autonomii nauczania i tolerancji w dziedzinie edukacji;

6. wyraża najgłębszą troskę z powodu zamknięcia Europejskiego Uniwersytetu Humanistyki, dobrze zorganizowanej instytucji akademickiej, która rozwinęła znaczną współpracę kulturalną z krajami UE i urzeczywistnia zasady wolności akademickiej i autonomii nauczania; wyraża podobną troskę z powodu zamknięcia szkoły Jana Kolasa, jedynej szkoły średniej, w której wszystkich przedmiotów nauczano w języku białoruskim;

7. wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zwolnienia Walerego Lewoniewskiego, Aleksandra Wasiljewa i Michaiła Larynicza, a także wszystkich innych więzionych przeciwników politycznych reżimu;

8. przyjmuje z zadowoleniem decyzję Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka o powołaniu Specjalnego Sprawozdawcy do spraw sytuacji praw człowieka na Białorusi oraz postawienie za cel opracowania programu edukacji o prawach człowieka dla wszystkich grup społeczeństwa;

9. wzywa władze Białorusi do poszanowania praw związków zawodowych, a w szczególności prawa do stowarzyszania się zagwarantowanego ratyfikowaną przez Białoruś konwencją MOP;

10. podkreśla kolejny raz, że dalszy rozwój stosunków UE z Białorusią będzie zależeć od postępu w demokratyzacji i reformowaniu kraju;

11. wzywa Radę Prezydencji UE do wywarcia na Białoruś nacisku w celu zezwolenia na wysłanie przez Parlament Europejski delegacji do obserwowania wyborów 17 października 2004 r. i stworzenie warunków do niezależnego obserwowania wyborów;

12. nalega na Komisję, by uczyniła ona jak najwięcej dla obecnych spontanicznych programów bezpośredniej wymiany pomiędzy białoruskimi gminami zamieszkałymi przez dzieci z Czernobyla i niektórymi gminami z Państw Członkowskich UE; wzywa w związku z tym do stworzenia specjalnych ram dla wsparcia tych gmin białoruskich, szczerze oddanych wartościom demokratycznym;

13. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, parlamentom i rządom Państw Członkowskich, rządowi i parlamentowi Białorusi oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu OBWE i Radzie Europy.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Dokument z posiedzenia 28 października 2004 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji politycznej na Białorusi po wyborach parlamentarnych i referendum, które odbyły się dnia 17 października 2004 r.

Parlament Europejski ,

- uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji na Białorusi, w szczególności rezolucję z dnia 16 września 2004 r.(1) ,

- uwzględniając opinię w sprawie referendum na Białorusi przyjętą przez 60 Sesję Plenarną Komisji Weneckiej w dniach 8-9 października 2004 r.,

- uwzględniając w szczególności rezolucję z dnia 24 października 1996 r. w sprawie sytuacji na Białorusi(2) , w której Parlament postanowił, by nie podejmować dalszych kroków w kierunku ratyfikowania Układu o Partnerstwie i Współpracy z tym krajem, dopóki władze Białorusi nie dadzą jasnych sygnałów świadczących o zamiarze pełnego poszanowania podstawowych zasad demokracji i praw człowieka,

- uwzględniając w szczególności rezolucję z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie Białorusi(3) , przyjętą przed wyborami prezydenckimi w 2001 r., oraz raporty Trójki Parlamentarnej (Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego) opublikowane po wyborach powszechnych w 2000 r. (30 stycznia 2001 r.) i wyborach prezydenckich w 2001 r. (4 października 2001 r.),

- uwzględniając w szczególności rezolucję z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie stosunków między Unią Europejską a Białorusią zatytułowaną „W kierunku przyszłego partnerstwa”(4) ,

- uwzględniając wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne, które odbyły się na Białorusi w dnia 17 października 2004 r.,

- uwzględniając oświadczenie Międzynarodowej Misji Obserwującej Wybory w sprawie wstępnych obserwacji i wniosków dotyczących wyborów parlamentarnych na Białorusi,

- uwzględniając oświadczenie Prezydencji złożoną w imieniu Unii Europejskiej w sprawie wyborów i referendum w dniu 17 października 2004 r. na Białorusi,

- uwzględniając oświadczenie Dyrektora Biura OBWE w Mińsku w sprawie ataków na polityków opozycji w Mińsku, które miały miejsce dnia 19 października 2004 r.,

- uwzględniając Ustawę o Demokracji na Białorusi z 2004 r. podpisaną przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych dnia 20 października 2004 r.,

-   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, iż Międzynarodowa Misja Obserwująca Wybory oddelegowana na wybory parlamentarne na Białorusi doszła do wniosku, że władze tego kraju nie zapewniły podstawowych warunków koniecznych, aby wola narodu posłużyła za podstawę legitymacji rządu, oraz że zasady demokracji zostały w znacznym stopniu złamane przez władze,

B.   mając na uwadze, iż wynik wyborów został zniekształcony poprzez aktywne wykluczanie i nierejestrowanie kandydatów wywodzących się z opozycji, agresywne działania represyjne skierowane przeciwko kandydatom z opozycji, aresztowania osób pracujących przy kampanii wyborczej oraz rekwirowanie materiałów wyborczych opozycji, bardzo stronnicze działania mediów, wywieranie presji na niektóre grupy wyborców oraz brak przejrzystości w przypadku większości lokali wyborczych,

C.   mając na uwadze, iż przedstawiciele opozycji zostali wykluczeni z komitetów wyborczych, lokalnym i międzynarodowym obserwatorom często przeszkadzano w należytej obserwacji procesu głosowania, a w niektórych przypadkach odmawiano im dostępu do lokali wyborczych,

D.   mając na uwadze, iż przeprowadzając w tym samym czasie referendum konstytucyjne celem prezydent Łukaszenko miał na celu usunięcie w cień wyborów parlamentarnych,

E.   mając na uwadze, iż pytanie zadawane w referendum konstytucyjnym na Białorusi zostało sformułowane niewłaściwie, z naruszeniem art. 22, 83 i 113 Konstytucji Republiki Białorusi, a także art. 112 Ustawy Wyborczej Republiki Białorusi,

F.   mając na uwadze, iż brak granicy czasowej kadencji Prezydenta Białorusi łamie demokratyczną zasadę równowagi władzy,

G.   mając na uwadze, iż w dniach następujących po wyborach pokojowe demonstracje opozycji zostały zatrzymane siłą przez oddziały prewencji policji białoruskiej, a Anatolija Lebiedko, lidera Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, przewieziono do szpitala po tym, jak został pobity w restauracji,

H.   mając na uwadze, iż Michaił Statkiewicz, lider białoruskiej Socjalistycznej Partii Demokratycznej, oraz Pawel Sewerinets, lider Związku Młodzieży, wraz z czterdziestoma innymi osobami zostali aresztowani i zatrzymani po wspomnianych demonstracjach; mając na uwadze, iż wielu dziennikarzom nie pozwolono na zdawanie relacji z demonstracji, aresztowano ich i zwolniono po sprawdzeniu tożsamości,

I.   mając na uwadze, iż młoda dziennikarka Wieronika Czerkasowa, pracująca dla gazety związków zawodowych „Salidarnasc”, została zamordowana w jej mieszkaniu w niejasnych okolicznościach,

J.   mając na uwadze, iż wybory te oraz poczucie strachu i nadużyć, w jakim zostały one przeprowadzone, odsunęły od Białorusi na jeszcze dalszą przyszłość możliwość zintegrowania się z demokratycznymi strukturami i instytucjami Europy,

K.   wyrażając ubolewanie, iż rząd rosyjski uznał bez zastrzeżeń wynik wyborów,

1.   podkreśla, iż wybory parlamentarne i referendum, które odbyły się dnia 17 października 2004 r., dalekie są od międzynarodowych standardów przyjętych dla demokratycznych wyborów, przez co nie mogą być uznane za wolne i uczciwe;

2.   uważa, iż wybrany Parlament Białorusi nie ma należytego mandatu demokratycznego do reprezentowania narodu białoruskiego;

3.   nie uznaje prawomocności referendum;

4.   nie uważa, iż Prezydent Łukaszenko posiada podstawę konstytucyjną, na mocy której mógłby być kandydatem w wyborach w 2006 r.;

5.   stanowczo potępia brutalne ataki reżimu białoruskiego na studentów, liderów opozycji i dziennikarzy przy okazji pokojowych demonstracji politycznych w Mińsku; wzywa władze białoruskie do natychmiastowego zwolnienia wszystkich osób zatrzymanych po ww. demonstracjach;

6.   składa kondolencje rodzinie Wieroniki Czerkasowej, składając w ten sposób hołd ważnej osobistości, która propagowała wolność informacji; wzywa władze białoruskie do przeprowadzenia poważnego śledztwa w sprawie tego morderstwa oraz do ścigania mordercy i osób, które je zleciły;

7.   jest zdania, iż sposób, w jaki przeprowadzone zostały wybory i referendum, oraz brutalne ataki na opozycję polityczną, jakie po nich nastąpiły, są wyrazem kolejnego kroku w kierunku ustanowienia przez prezydenta Łukaszenkę niemalże dyktatorskich rządów na Białorusi;

8.   wyraża solidarność ze wszystkimi obywatelami Białorusi, którzy dążą do utworzenia niezależnej i demokratycznej Białorusi, opartej na zasadach prawa jako członka europejskiej wspólnoty narodów;

9.   wyraża przekonanie, iż polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi po odbytym referendum i wyborach musi być poddana rewizji w trybie pilnym w świetle zaistniałych wydarzeń, a właściwe zmiany muszą zostać wprowadzone w życie;

10.   zwraca się do Komisji, Rady oraz do rządów Państw Członkowskich o kontynuowanie i, gdziekolwiek byłoby to możliwe, o wzmacnianie polityki izolacji prezydenta Łukaszenki i członków jego reżimu aż do chwili podjęcia przez nich wyraźnych kroków świadczących o gotowości do poszanowania wartości demokratycznych i zasad państwa prawa;

11.   wzywa Komisję, Radę oraz rządy Państw Członkowskich do sporządzenia planu działań mających na celu wzmocnienie - wraz z innymi krajami demokratycznymi i instytucjami międzynarodowymi - wsparcia dla wszystkich pozostających sił demokratycznych na Białorusi oraz do niesienia skuteczniejszej pomocy osobom, które w białoruskim społeczeństwie obywatelskim pracują na rzecz demokratycznych zmian poprzez rozważenie objęcia tego kraju instrumentami finansowymi UE;

12.   wzywa w szczególności Komisję do pilnego rozpatrzenia możliwości wsparcia niezależnych mediów elektronicznych wśród obywateli Białorusi oraz utworzenia specjalnego programu edukacyjnego, który przyznawałby stypendia dla młodzieży i studentów z Białorusi chcących studiować w krajach UE, i wsparcia finansowego dla uczelni, które gotowe są przyjmować studentów z Białorusi;

13.   wzywa Radę do podjęcia decyzji o serii określonych sankcji przeciwko członkom białoruskiego reżimu, w tym o rozszerzeniu zakazu wydawania wiz przedstawicielom białoruskich władz, w tym osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenia wyborcze, przy wzmocnionym wsparciu materialnym w postaci pomocy humanitarnej i gospodarczej na rzecz władz samorządowych, które są w opozycji do reżimu;

14.   wzywa obecną Prezydencję do wpisania sytuacji na Białorusi do kalendarza zbliżającego się szczytu EU-Rosja w dniu 11 listopada 2004 r. w Hadze, w świetle bliskich stosunków utrzymywanych przez oba kraje;

15.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom i rządom Państw Członkowskich, rządowi i parlamentowi Białorusi oraz Zgromadzeniom Parlamentarnym OBWE i Rady Europy.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2004)0011.

(2) Dz.U. C 347 z 18.11.1996, str. 168.

(3) Dz.U. C 65 E z 14.3.2002, str. 373.

(4) Dz.U. C 43 E z 19.2.2004, str. 60.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Dokument z posiedzenia 28 października 2004 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich na Ukrainie

Parlament Europejski,

-   uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy,

-   uwzględniając w szczególności rezolucję w sprawie Ukrainy przyjętą w dniu 11 marca 2004 r.(1) ,

-   uwzględniając Umowę o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą(2) , która weszła w życie 1 marca 1998 r.,

-   uwzględniając Wspólną Strategię Rady Europejskiej 1999/877/WPZiB w sprawie Ukrainy(3) przyjętą przez Radę Europejską w Helsinkach w dniu 11 grudnia 1999 r.,

-   uwzględniając Deklarację Końcową i Zalecenia Parlamentarnej Komisji Współpracy ds. stosunków UE-Ukraina przyjęte w dniach 16-17 lutego 2004 r.,

-   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (COM(2004)0373),

-   uwzględniając Wspólne Stanowisko przyjęte na szczycie Ukraina - Unia Europejska dnia 8 lipca 2004 r. w Hadze,

-   uwzględniając deklarację Prezydencji złożoną w imieniu Unii Europejskiej w sprawie zbliżających się wyborów i wolności mediów na Ukrainie,

-   uwzględniając tymczasowe oświadczenia długotrwałej międzynarodowej misji obserwującej wybory na Ukrainie,

-   uwzględniając swoją decyzję w sprawie wysłania delegacji ad hoc , która będzie miała za zadanie obserwowanie przebiegu wyborów,

-   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Europejska Polityka Sąsiedztwa UE uwzględnia europejskie aspiracje Ukrainy, a także bierze pod uwagę znaczenie Ukrainy jako ważnego sąsiada i strategicznego partnera, którego łączą głębokie więzi historyczne, kulturowe i gospodarcze z Państwami Członkowskimi UE,

B.   mając na uwadze, że w ramach wspomnianej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa przygotowywany jest obecnie Plan Działań, w którym powinny zostać uwzględnione propozycje mające zachęcić Ukrainę do przeprowadzenia reform politycznych i instytucjonalnych, które umożliwiłyby jej stopniową integrację w programy i polityki UE,

C.   podkreślając, że prawdziwe i zrównoważone partnerstwo może rozwijać się jedynie na fundamencie wspólnych wartości i norm, ze szczególnym uwzględnieniem demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka,

D.   mając na uwadze, że wybory prezydenckie na Ukrainie odbędą się 31 października 2004 r., z możliwością przeprowadzenia drugiej tury w dniu 21 listopada 2004 r.,

E.   mając na uwadze, że wybory te będą jednoznacznym testem, który pokaże, w jakiej mierze władze Ukrainy są w stanie wywiązać się ze zobowiązań dotyczących przestrzegania wspólnych europejskich wartości i norm,

F.   mając na uwadze, że prawdziwie wolne i prawidłowo przeprowadzone wybory winny być poprzedzone okresem kampanii politycznych przeprowadzonych w warunkach, w których ani działania administracji, ani też przemoc, zastraszanie lub zatrzymania przez siły porządkowe nie powstrzymują partii i kandydatów od przedstawienia obywatelom swych punktów widzenia, w tym poprzez organizowanie spotkań z wyborcami oraz niezakłócony i dostęp do telewizji (w szczególności zaś do państwowych stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym), radia, prasy oraz internetowych środków przekazu bez jakichkolwiek przejawów dyskryminacji,

G.   mając na uwadze, że wraz ze zbliżającym się terminem wyborów, atmosfera kampanii wyborczej staje się z dnia na dzień bardziej napięta, a sama kampania staje się coraz bardziej spolaryzowana,

H.   mając na uwadze masowe demonstracje, które miały miejsce w Kijowie i innych ukraińskich miastach w sobotę, 23 października 2004 r. nawołujące do otwartych i uczciwych wyborów,

I.   mając na uwadze, że ukraińscy i międzynarodowi obserwatorzy odnotowali liczne przypadki zaangażowania administracji państwowej na rzecz obecnego premiera Wiktora Janukowycza i przeciwko jego głównemu rywalowi Wiktorowi Juszczence,

J.   mając na uwadze, iż w wielu okręgach wyborczych urzędnicy i organy administracji państwowej podejmowały działania mające na celu utrudnienie organizowania wolnych zgromadzeń, swobodnego wygłaszania przemówień i wolnej i uczciwej kampanii wyborczej, których rząd ukraiński nie ukarał ani przeciwko którym nie podjął żadnych działań zapobiegawczych,

K.   mając na uwadze poważne zarzuty, iż rząd Ukrainy wykorzystał środki masowego przekazu, jak również administracyjne środki krajowe i regionalne, łącznie z personelem administracji, by prowadzić kampanię jednego tylko kandydata na prezydenta niezgodnie z prawodawstwem Ukrainy i z poważnym naruszeniem neutralności politycznej służby cywilnej,

L.   mając na uwadze, że ukraińskie tajne służby rozpoczęły pod zarzutem terroryzmu śledztwo przeciwko sprzyjającej opozycji grupie studentów Pora, zajmując biura organizacji w Kijowie i aresztując kilku jej członków; mając na uwadze, że działacze Pora w innych miastach Ukrainy skarżyli się wielokrotnie na prześladowania i pobicia przez policję,

1.   podkreśla wagę dalszej wzmocnionej współpracy między UE i Ukrainą oraz potwierdza, iż współpraca ta jest niezbędna dla budowania stabilizacji, bezpieczeństwa i dobrobytu na kontynencie europejskim, a także dla zapobieżenia pojawieniu się nowych linii podziału;

2.   wyraża swe silne i niezmienne poparcie dla dążeń obywateli Ukrainy do ustanowienia w pełni funkcjonującej demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka;

3.   podkreśla, że nadchodzące wybory, a w szczególności poszanowanie w procesie wyborczym międzynarodowych standardów i przepisów prawa, mają ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju stosunków między Ukrainą a Unią Europejską;

4.   wyraża swe głębokie rozczarowanie co do kształtu kampanii wyborczej na Ukrainie do chwili obecnej i nalega, by rząd Ukrainy dotrzymał zobowiązań w tym zakresie, ustanowionych przez Radę Europy i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE);

5.   nalega, by władze ukraińskie zaprzestały mającego obecnie miejsce łamania procedur demokratycznych, umożliwiając wyborcom dokonanie wolnego wyboru i zapewniając swobodę działania kandydatom, członkom partii opozycyjnych i niezależnym mediom, by nie musiały obawiać się one zastraszania i prześladowań ze strony urzędników państwowych wszystkich szczebli;

6.   potępia gwałtowne i dyskryminujące ataki tajnych służb i innych jednostek policji przeciwko grupie studentów Pora i jej członkom;

7.   apeluje o powstrzymanie się od jakiejkolwiek ingerencji w proces rozpatrywania przez sądy sporów wyborczych oraz zapewnienie sędziom odpowiedniego przygotowania w zakresie prawa wyborczego;

8.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu Ukrainy do umożliwienia krajowym i międzynarodowym obserwatorom monitorowania przebiegu wyborów i do zagwarantowania im nieograniczonego dostępu do wszystkich aspektów procesu wyborczego, włączając w to swobodny dostęp do wydarzeń w ramach kampanii, kandydatów, informacji, przebiegu głosowania, powyborczych zestawień wyników oraz rozpatrywania sprzeciwów i skarg dotyczących wyborów;

9.   wzywa Radę i Komisję do pełnego wykorzystania środków oddanych im do dyspozycji, w celu zagwarantowania, że wszystkie warunki niezbędne do przeprowadzenia wolnych i rzetelnych wyborów na Ukrainie zostały spełnione, i podkreśla konieczność ponownego przeanalizowania dwustronnych stosunków w przypadku, gdyby okazało się jednak, że podczas wyborów dokonano poważnych nadużyć;

10.   wzywa Komisję do włączenia w Plan Działań w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa środków mających na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie;

11.   zobowiązuje się do nieustannego wspierania i pomocy obywatelom Ukrainy w tworzeniu wolnego i otwartego systemu demokratycznego, dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej oraz do zapewnienia temu krajowi właściwego mu miejsca w europejskiej wspólnocie narodów demokratycznych;

12.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, Sekretarzowi Generalnemu OBWE, Dyrektorowi Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, a także prezydentowi, rządowi oraz parlamentowi Ukrainy.

(1) Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0185.

(2) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3.

(3) Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 1.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Dokument z posiedzenia 2 grudnia 2004 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Ukrainy

Parlament Europejski ,

-   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy,

-   uwzględniając w szczególności własną rezolucję w sprawie Ukrainy przyjętą w dniu 28 października 2004 r.(1) ,

-   uwzględniając Umowę o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą(2) , która weszła w życie w dniu 1 marca 1998 r.,

-   uwzględniając Wspólną Strategię Rady Europejskiej 1999/877/WPZiB w sprawie Ukrainy(3) , przyjętą przez Radę Europejską w Helsinkach w dniu 11 grudnia 1999 r.,

-   uwzględniając końcowe oświadczenie i zalecenia Parlamentarnej Komisji Współpracy ds. stosunków UE-Ukraina z 16-17 lutego 2004 r.,

-   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (COM(2004)0373),

-   uwzględniając wspólne oświadczenie przyjęte na szczycie Unia Europejska-Ukraina w dniu 8 lipca 2004 r. w Hadze,

-   uwzględniając oświadczenia oraz wstępne wnioski i konkluzje międzynarodowej misji obserwatorów uczestniczących w obu turach wyborów prezydenckich na Ukrainie,

-   uwzględniając oświadczenie Prezydencji Niderlandzkiej w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie,

-   uwzględniając ostatnie wystąpienie Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), Javiera Solany przed Komisją Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego,

-   uwzględniając ogłoszenie końcowych wyników wyborów prezydenckich na Ukrainie przez Centralną Komisję Wyborczą,

-   uwzględniając postępowanie toczące się przed ukraińskim Sądem Najwyższym w sprawie ważności drugiej tury wyborów prezydenckich,

-   uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament ukraiński na jego specjalnym posiedzeniu w dniu 27 listopada 2004 r. w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich i kryzysu politycznego, który po niej nastąpił,

-   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Europejska Polityka Sąsiedztwa uznaje europejskie aspiracje Ukrainy oraz znaczenie Ukrainy jako państwa silnie związanego historycznie, kulturowo i gospodarczo z Państwami Członkowskimi UE oraz mając na uwadze fakt, iż prawdziwe i zrównoważone partnerstwo może być rozwijane wyłącznie w oparciu o wspólnie uznawane wartości, ze szczególnym uwzględnieniem demokracji, rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka i obywatela,

B.   mając na uwadze, że ukraińskie społeczeństwo dało dowód swojej politycznej dojrzałości i zaangażowania na rzecz wartości europejskich,

C.   mając na uwadze, że warunki, w jakich odbyły się wybory prezydenckie na Ukrainie, były już przed ich przeprowadzeniem uznawane za ważny sprawdzian tego, jaki jest stan demokracji w tym państwie i w jakim zakresie władze przestrzegają powyższe wspólne wartości,

D.   mając na uwadze, że międzynarodowi obserwatorzy doszli do wniosku, że drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie towarzyszyły liczne poważne nieprawidłowości oraz że dalece nie spełniła ona międzynarodowych standardów demokratycznych wyborów,

E.   mając na uwadze, że podniesiono poważne zarzuty, iż przy liczeniu głosów doszło do masowych oszustw na korzyść urzędującego premiera, Wiktora Janukowicza i wiele wskazuje na prawdziwość tych zarzutów,

F.   mając na uwadze, że Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła powyższe zarzuty oszustwa i ogłosiła Wiktora Janukowicza zwycięzcą wyborów,

G.   mając na uwadze, że ukraiński Sąd Najwyższy wstrzymał publikację decyzji podjętej przez Centralną Komisję Wyborczą i w chwili obecnej rozpatruje ważność wyborów prezydenckich,

H.   mając na uwadze, że Parlament ukraiński, szereg przedstawicieli rządów i organizacji międzynarodowych, w tym Prezydencja UE i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i wielu czołowych polityków krajowych i międzynarodowych zażądało unieważnienia wyników drugiej tury wyborów i powtórzenia głosowania w możliwie szybkim terminie,

I.   mając na uwadze, że Federacja Rosyjska, a w szczególności jej Prezydent, dołożyli wszelkich starań, aby wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich na Ukrainie i zapewnić zwycięstwo jednemu z kandydatów - Wiktorowi Janukowiczowi,

J.   mając na uwadze, że setki tysięcy obywateli Ukrainy od ponad tygodnia masowo demonstruje na ulicach swój sprzeciw wobec sfałszowania wyników wyborów,

K.   mając na uwadze, że wydarzenia wokół tych wyborów doprowadziła do poważnego kryzysu politycznego na Ukrainie, a nawet do zagrożenia rozpadu jedności tego kraju,

L.   mając na uwadze, że Unia Europejska i jej Państwa Członkowskie zareagowały szybko, wysyłając swoich mediatorów oraz zważywszy, że dzięki temu kryzys nie pogłębił się, a obaj kandydaci usiedli do rozmów przy okrągłym stole w celu negocjacji i rozładowania napięcia,

1.   wyraża swoją solidarność z narodem ukraińskim, którego dążenie do wolnego wyboru swojego prezydenta musi zostać uznane i urzeczywistnione, a nie stłumione;

2.   stanowczo potępia warunki, w jakich odbyła się druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie, zarówno w odniesieniu do końcowego etapu kampanii przedwyborczej, jak i nieprawidłowości oraz oczywistego oszustwa podczas liczenia głosów;

3.   odrzuca decyzję Centralnej Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Siergieja Kiwałowa o ogłoszeniu zwycięzcą wyborów prezydenckich Wiktora Janukowicza bez dokładnego i pełnego skontrolowania ważności wyborów i ich przebiegu, co stanowi oczywisty brak poszanowania woli narodu ukraińskiego;

4.   wzywa władze Ukrainy do unieważnienia drugiej tury wyborów prezydenckich oraz do powtórzenia jej do końca tego roku z udziałem międzynarodowych obserwatorów, przy czym należy zagwarantować otwarty i przejrzysty przebieg wyborów zgodnie z międzynarodowymi standardami demokratycznymi, zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i podczas samego głosowania i liczenia głosów, oraz znacząco poprawić warunki kampanii wyborczej;

5.   wzywa rząd Ukrainy do powstrzymania się od wywierania jakiegokolwiek nacisku na media, w szczególności media publiczne, tak aby naród ukraiński mógł otrzymać obiektywną i bezstronną informację o kandydatach oraz o aktualnej sytuacji politycznej w kraju;

6.   wyraża pełne poparcie dla wysiłków Wysokiego Przedstawiciela ds. WSZiB, Prezydentów Litwy i Polski, jak i przewodniczącego Dumy rosyjskiej na rzecz pokojowego politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie oraz wzywa zainteresowane strony na Ukrainie do współpracy w celu znalezienia takiego właśnie politycznego wyjścia z sytuacji;

7.   wzywa Radę i Komisję do uświadomienia rządowi Ukrainy, że stosowanie przemocy wobec pokojowego i demokratycznego protestu nie może być w żaden sposób tolerowane i że w przypadku zlekceważenia tej zasady Umowa o Partnerstwie i Współpracy zostanie natychmiast zawieszona oraz zostaną zastosowane sankcje;

8.   wzywa wszystkich manifestantów, aby pozwolili ukraińskim organom państwowym na normalną działalność oraz zaprzestali barykadowania głównych budynków tych organów;

9.   uznaje groźby separatystyczne oraz podział Ukrainy za niedopuszczalne oraz wyraża swoje poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy;

10.   odrzuca zarzuty, zwłaszcza prezydenta Rosji, że Unia Europejska oraz wspólnota międzynarodowa przyczyniają się do aktów przemocy, udzielając poparcia dla prawa narodu ukraińskiego do korzystania z jego praw obywatelskich; podkreśla jednocześnie, że Rosja ponosi dużą odpowiedzialność za sytuację na Ukrainie;

11.   wierzy, że stosunki z Ukrainą zależą od demokratycznego rozwiązania i zobowiązuje się do dalszego popierania, pomocy i zaangażowania na rzecz budowania przez obywateli Ukrainy wolnego i otwartego systemu demokratycznego, stworzenia prosperującej gospodarki rynkowej oraz zapewnieniu temu krajowi należnego mu miejsca we wspólnocie narodów demokratycznych;

12.   wzywa Komisję, Radę i Państwa Członkowskie, aby w oczekiwaniu na satysfakcjonujące rozwiązanie obecnej sytuacji przyspieszyły przyjęcie Planu działania dla Ukrainy, zaangażowały się w jego szybką realizację i włączyły do niego nowe środki, mające na celu wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego;

13.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Parlamentowi i rządowi Ukrainy, Zgromadzeniom Parlamentarnym NATO i OBWE, Radzie Europy oraz rządowi i Parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2004)0046.

(2) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3.

(3) Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 1. Wspólna Strategia zmieniona Wspólną Strategią 2003/897/WPZiB Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. 333 z 20.12.2003, str. 96).

Dokument z posiedzenia 15 września 2004 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

http://www.mpp.org.pl/10/bialorus_rezolucje_ue.doc


Полезные ссылки:

Уголовное дело №04065250036

Пресса об уголовном деле об “Оскорблении Президента Республики Беларусь”

Спецпроект “Тюрьма”

Левоневский, Валерий Станиславович — Википедия eng pl

Ключевые слова: , , , , , ,
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на levonevsky.org обязательна

© 2006 -2016 г. www.levonevsky.org


TopList


ЗОНА - специальный проект. Белорусская тюрьма. Уголовное дело по оскорблению Президента Республики Беларусь.

"Предприниматель" - электронная версия бюллетеня ИП Беларуси

ООН В мире Беларусь 16

Акции протеста Репрессии

Союзное государство СНГ

Политика Общество Тоp

Высокие технологии Наука

Экономика Культура Цены

Спорт Финансы Вооружение

Малый бизнес Юмор

Недвижимость Авто новости

NewsBY.org - Новости Беларуси. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Белорусский Правовой Портал